rok 2016

Zarządzenia Wójta Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 134 z dnia 30 grudnia 2016 roku - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na dzień 31 grudnia 2016 roku w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Łaskarzewie

Zarządzenie Nr 133 z dnia 29 grudnia 2016 roku - w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej Gminy Łaskarzew o nazwie Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łaskarzewie

Zarządzenie Nr 132 z dnia 28 grudnia 2016 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok

Zarządzenie Nr 130 z dnia 28 grudnia 2016 roku - w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Łaskarzewie

Zarządzenie Nr 128 z dnia 20 grudnia 2016 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok

Zarządzenie Nr 127 z dnia 12 grudnia 2016 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok

Zarządzenie Nr 126 z dnia 30 listopada 2016 roku - w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Łaskarzew i jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 125 z dnia 30 listopada 2016 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok

Zarządzenie Nr 124 z dnia 29 listopada 2016 roku - w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 123 z dnia 29 listopada 2016 roku - w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 122 z dnia 28 listopada 2016 roku - w sprawie powołania składów Zespołów Spisowych Komisji Inwestaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 121 z dnia 28 listopada 2016 roku - w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 120 z dnia 28 listopada 2016 roku - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 188/14

Zarządzenie Nr 119 z dnia 24 listopada 2016 roku - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania:. „Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów”

Zarządzenie Nr 118 z dnia 24 listopada 2016 roku - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych...

Zarządzenie Nr 117 z dnia 15 listopada 2016 roku - w sprawie projektu Uchwały Budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 116 z dnia 15 listopada 2016 roku - w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029

Zarządzenie Nr 115 z dnia 8 listopada 2016 roku - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

Zarządzenie Nr 114 z dnia 24 października 2016 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok

Zarządzenie Nr 113 z dnia 14 października 2016 roku - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 112 z dnia 14 października 2016 roku - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publicznego zadania pn. Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.534.310 zł

Zarządzenie Nr 111 z dnia 30 września 2016 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok

Zarządzenie Nr 110 z dnia 30 września 2016 roku - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2029

Zarządzenie Nr 109 z dnia 19 września 2016 roku - w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i oszacowania strat w publicznej infrastrukturze technicznej w wyniku ruchów osuwiskowych ziemii na terenie Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 108 z dnia 8 września 2016 roku - w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” i „Najciekawsze stoisko promujące wieś” oraz powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 107 z dnia 8 września 2016 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok

Zarządzenie Nr 106 z dnia 31 sierpnia 2016 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok

Zarządzenie Nr 105 z dnia 25 sierpnia 2016 roku - w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łaskarzew, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu...

Zarządzenie Nr 104 z dnia 22 sierpnia 2016 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok

Zarządzenie Nr 103 z dnia 10 sierpnia 2016 roku - w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości dla projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych, w tym środków UE

Zarządzenie Nr 102 z dnia 10 sierpnia 2016 roku - w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości dla projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych, w tym środków UE

Zarządzenie Nr 101 z dnia 29 lipca 2016 roku - w sprawie powołania Komisji do przeglądu przechowywanych w Urzędzie Gminy Łaskarzew materiałów zawierających informacje niejawne i dokonania zniesienia, zmiany lub utrzymania klauzuli tajności

Zarządzenie Nr 100 z dnia 20 lipca 2016 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok

Zarządzenie Nr 99 z dnia 15 lipca 2016 roku - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne zadań pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w Sośnince oraz Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w Melanowie

Zarządzenie Nr 98 z dnia 12 lipca 2016 roku - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 97 z dnia 7 lipca 2016 roku - w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 96 z dnia 30 czerwca 2016 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok

Zarządzenie Nr 95 z dnia 30 czerwca 2016 roku - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2029

Zarządzenie Nr 94 z dnia 28 czerwca 2016 roku - w sprawie zasad częściowego zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 93 z dnia 28 czerwca 2016 roku - w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 92 z dnia 28 czerwca 2016 roku - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany Uchwały Nr XI/58/2015 Rady Gminy Łaskarzew w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi...

Zarządzenie Nr 91 z dnia 22 czerwca 2016 roku - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 90 z dnia 2 czerwca 2016 roku - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Zarządzenie Nr 89 z dnia 18 maja 2016 roku - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej i ochrony danych osobowych

Zarządzenie Nr 88 z dnia 12 maja 2016 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok

Zarządzenie Nr 87 z dnia 27 kwietnia 2016 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok

Zarządzenie Nr 86 z dnia 18 kwietnia 2016 roku - w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 85 z dnia 30 marca 2016 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łaskarzew za 2015 rok (Zarządzenie nr 84/2016)

Zarządzenie Nr 84 z dnia 23 marca 2016 roku - w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łaskarzew za 2015 rok oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 83 z dnia 17 lutego 2016 roku - w sprawie wyznaczenia j.o. gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - Programu "Rodzina 500 plus"

Zarządzenie Nr 82 z dnia 1 lutego 2016 roku - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej

Zarządzenie Nr 81 z dnia 19 stycznia 2016 roku - w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę

Zarządzenie Nr 80 z dnia 19 stycznia 2016 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok

Zarządzenie Nr 79 z dnia 4 stycznia 2016 roku - w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 78 z dnia 4 stycznia 2016 roku - w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Łaskarzew

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz, Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2016-02-26 14:09:24 | Data modyfikacji: 2018-03-09 10:15:54.
Data wprowadzenia: 2016-02-26 14:09:24
Data modyfikacji: 2018-03-09 10:15:54
Autor: Marian Janisiewicz, Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski