Petycje

Petycja w sprawie usunięcia latarni oświetlenia ulicznego zainstalowanej na słupie nr 209 umiejscowionego przy drodze gminnej nr 130265W oraz zainstalowania zdemontowanej latarni na słupie nr 106 umiejscowionego przy drodze powiatowej nr 1345W.


Załącznik:

Petycja z dnia 13 września 2016 roku

Odpowiedź z dnia 6 października 2016 roku na petycję

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2016-09-22 12:37:48 | Data modyfikacji: 2016-10-06 11:52:13.

Petycja w sprawie usunięcia progu podrzutowego umiejscowionego na drodze gminnej nr 130625W w miejscowości Stary Pilczyn


Załączniki:

Petycja z dnia 5 lipca 2016 roku

Odpowiedź z dnia 28 lipca 2016 roku na petycję

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2016-07-06 14:53:58 | Data modyfikacji: 2016-08-01 12:56:14.
Informacje ogólne
Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.
Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Gminy Łaskarzew. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
Petycja powinna zawierać:
 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.
Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby, wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.
Petycje można składać:
 • listownie na adres: Urząd Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew
 • doręczyć osobiście – w Sekretariacie Urzędu
  w godz. urzędowania tj.: poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00
 • faksem – na numer: +48 25 684 50 24 w. 13
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres ug@laskarzew.pl
Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2016-07-06 14:16:26 | Data modyfikacji: 2016-07-06 14:54:30.
Data wprowadzenia: 2016-07-06 14:16:26
Data modyfikacji: 2016-07-06 14:54:30
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski