Deklaracja dostępności

 

 

 

Deklaracja Dostępności

 

Urząd Gminy w Łaskarzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawiesamooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny( - raport oceniający).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Mariusz Paziewski
 • e-mail: mariusz.paziewski@laskarzew.pl" target=_new>id="a11y-email">mariusz.paziewski@laskarzew.pl
 • nr telefonu: +48256846683

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Łaskarzew
 • Adres: ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew
 • E-mail: gmina@laskarzew.pl
 • Telefon: +48256845024

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Łaskarzewie

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Aplikacje mobilne

 • Nazwa aplikacji: ; adres URL do pobrania aplikacji:
 • Nazwa aplikacji: ; adres URL do pobrania aplikacji:
 • Nazwa aplikacji: ; adres URL do pobrania aplikacji:

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2021-03-31 21:47:06 | Data modyfikacji: 2021-03-31 22:51:32.
Data wprowadzenia: 2021-03-31 21:47:06
Data modyfikacji: 2021-03-31 22:51:32
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski