rok 2013

ZARZĄDZENIE  Nr 156/2013
Wójta Gminy Łaskarzew
z dnia 6 listopada 2013 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Łaskarzew
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2014 rok”.

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXVIII/160/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§1.

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),
2. programie – rozumie się przez to projekt Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami
    pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
3. uczestnikach konsultacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
    w art. 3 ust 3 ustawy.

§ 3.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 07.11.2013 r. do 14.11.2013 r.

§ 4.

1. Ustala się, że konsultacje przeprowadzone zostaną w formie wyrażania pisemnych opinii w wersji
    elektronicznej lub papierowej.
2. W ramach konsultacji stanowiska w sprawie programu będą przyjmowane w jednej z poniższych wersji:
1) faksem pod numerem: 25/ 68-45-024
2) e- mailem pod adresem: sylwia.szopa@laskarzew.pl
3) w formie pisemnej - Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32,
    08-450 Łaskarzew
4) pocztą – na w/w adres. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łaskarzewie.
3. Uczestnicy konsultacji zobligowani są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji
    dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę
    kontaktu zwrotnego.
4. Stanowiska anonimowe nie będą rozpatrywane.

§ 5.

Konsultacje uznaje się za ważne, bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.
Niezłożenie stanowisk w terminie wskazanym w § 3 niniejszego zarządzenia, uznaje się za rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

§ 6.

Wójt Gminy Łaskarzew po przeprowadzeniu konsultacji, przedstawi na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Łaskarzewie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej www.laskarzew.pl wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, oraz własne stanowisko w sprawie będącej przedmiotem konsultacji w terminie do dnia 21.11.2013 r.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


         Wójt Gminy

 

/-/ Marian Janisiewicz


Załączniki:

 

Program współpracy - projekt

Formularz konsultacji

SPRAWOZDANIE z przebiegu i wyników konsultacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2013-11-07 12:47:03 | Data modyfikacji: 2015-07-07 11:42:05.
Data wprowadzenia: 2013-11-07 12:47:03
Data modyfikacji: 2015-07-07 11:42:05
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski