rok 2014

Zarządzenia Wójta Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 5 z dnia 31 grudnia 2014 roku - w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej

Zarządzenie Nr 4 z dnia 31 grudnia 2014 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2014 rok

Zarządzenie Nr 3 z dnia 30 grudnia 2014 roku - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Łaskarzew

Zarządzenie Nr 2 z dnia 29 grudnia 2014 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2014 rok

Zarządzenie Nr 1 z dnia 12 grudnia 2014 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2014 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2015-07-07 11:38:17 | Data modyfikacji: 2018-03-09 10:16:31.

ZARZĄDZENIE  Nr 217/2014
Wójta Gminy Łaskarzew
z dnia 23 października 2014 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Łaskarzew
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2015 rok”.

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXVIII/160/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§1.

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),
2. programie – rozumie się przez to projekt Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami
    pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
3. uczestnikach konsultacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
    w art. 3 ust 3 ustawy.

§ 3.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 23.10.2014 r. do 30.10.2014 r.

§ 4.

1. Ustala się, że konsultacje przeprowadzone zostaną w formie wyrażania pisemnych opinii w wersji
    elektronicznej lub papierowej.
2. W ramach konsultacji stanowiska w sprawie programu będą przyjmowane w jednej z poniższych wersji:
1) faksem pod numerem: 25/ 68-45-024 w. 13
2) e- mailem pod adresem: sylwia.szopa@laskarzew.pl
3) w formie pisemnej - Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32,
    08-450 Łaskarzew
4) pocztą – na w/w adres. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łaskarzewie.
3. Uczestnicy konsultacji zobligowani są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji
    dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę
    kontaktu zwrotnego.
4. Stanowiska anonimowe nie będą rozpatrywane.

§ 5.

Konsultacje uznaje się za ważne, bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.
Niezłożenie stanowisk w terminie wskazanym w § 3 niniejszego zarządzenia, uznaje się za rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

§ 6.

Wójt Gminy Łaskarzew po przeprowadzeniu konsultacji, przedstawi na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Łaskarzewie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej www.laskarzew.pl wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, oraz własne stanowisko w sprawie będącej przedmiotem konsultacji w terminie do dnia 05.11.2014 r.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


         Wójt Gminy

 

/-/ Marian Janisiewicz


Załączniki:

 

Program współpracy - projekt

Formularz konsultacji

SPRAWOZDANIE z przebiegu i wyników konsultacji projektu - z dnia 04.11.2014 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-10-23 15:48:55 | Data modyfikacji: 2015-07-07 11:44:04.

ZARZĄDZENIE  Nr 177/2014
Wójta Gminy Łaskarzew
z dnia 17 marca 2014 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Łaskarzew zarządza co następuje:

§1.

Unieważnia sie otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - na konkurs nie złożono żadnej oferty.

§ 2.

Zarządzenie o unieważnieniu konkursu publikuje się poprzez jego ogłoszenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łaskarzewie,
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Łaskarzew www.laskarzew.pl 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


         Wójt Gminy

/-/ Marian Janisiewicz

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-03-17 11:42:38 | Data modyfikacji: 2015-07-07 11:43:57.

ZARZĄDZENIE  Nr 174/2014
Wójta Gminy Łaskarzew
z dnia 20 lutego 2014 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXIX/170/2013 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, októrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, zarządzam co następuje:

§1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 2.

1. W celu przeprowadzenia konkursu i zaopiniowania złożonych ofert, powołuje się Komisję konkursową
    w następującym składzie:

    1) Hanna Cichecka  - Przewodnicząca Komisji,
    2) Sylwia Szopa      - Członek Komisji,
    3) Dorota Długosz   - Członek Komisji,

2. Komisja działa do czasu zakończenia procedury konkursowej.

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego ogłoszenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łaskarzewie,
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Łaskarzew www.laskarzew.pl 

§ 4.

Tekst ogłoszenia konkursu na realizacje zadań wymienionych w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


         Wójt Gminy

/-/ Marian Janisiewicz


Załączniki:

Załącznik do Zarządzenia Nr 174/2014 - OGŁOSZENIE

Wzór oferty (.doc)

Wzór oferty (.pdf)

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-02-20 09:46:34 | Data modyfikacji: 2015-07-07 11:43:48.
Data wprowadzenia: 2014-02-20 09:46:34
Data modyfikacji: 2015-07-07 11:43:48
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski