Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2017-12-22 16:20:01
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 97/3; 642/1; 98/3; 644; 106, obręb Lewików, gmina Łaskarzew  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2017-12-05 15:18:52
o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegona polegającego na: budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 97/3; 642/1; 98/3; 644; 106, obręb Lewików, gmina Ł  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach
2017-11-27 15:08:39
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Łaskarzew  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2017-10-27 14:53:05
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 97/3; 642/1; 9  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Maciejowice
2017-10-23 16:29:31
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia i niskiego napięcia, linii napowietrznych niskiego napięcia oraz konte  ...więcej

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie
2017-10-19 14:24:12
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gmin - członków Związku  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2017-09-25 11:15:42
o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii  kablowej średniego napięcia ze stacjami,   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2017-09-20 13:43:13
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, polegającego na: Budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia ze stacjami zlokalizowanej na   ...więcej

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie
2017-09-12 16:01:34
w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na “Budowie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w  ...więcej

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie
2017-08-24 08:20:37
w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na “Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach z  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2017-08-16 12:55:36
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1345W od drogi nr 17 - Pilczyn - Łaskarzew - Krupa - do drogi nr 801 w km 8+941 - 13+471 zlokalizowanej na działkach o nr ewi  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
2017-08-03 15:42:05
o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
2017-08-03 15:39:57
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowe w Gminie Łaskarzew – etap I".  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2017-08-03 15:30:49
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie elektroenergetycznej linii kablowej   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2017-08-02 11:16:26
o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia ze stacjami zlokalizowanej na terenie działek ewid. 790; 789; 807 652/1; 867; 597  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2017-08-02 09:26:03
o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1345W od drogi nr 17 - Pilczyn - Łaskarzew - Krupa - do drogi nr 801 w km 8+941 - 13+471 zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 1145 w obrębie Łas  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2017-07-19 07:58:25
o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w toku postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia po  ...więcej

Postanowienie Wójta Gminy Łaskarzew
2017-07-19 07:47:36
o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1345W od drogi nr 17 - Pilczyn - Łaskarzew - Krupa - do drogi nr 801 w km 8+941 - 13+471 zloka  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Maciejowice
2017-07-11 07:52:49
w sprawie zebrania dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia i niskiego na  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew
2017-06-22 14:53:27
o wszczęciu na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Przebudowie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 38
następne