Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łaskarzew
2015-05-14 13:05:53
  ...więcej

2015-03-09 14:13:45
OBWIESZCZENIE     W związku z art. 3 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 391 ze zm.), Wójt Gminy Łaskarzew informuje, że poniżej wymienione podmi  ...więcej

2014-10-03 10:13:03
Łaskarzew 2014.10.03 B-6730.37.14 ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA     Działając zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 roku z póź.  zm./ mó  ...więcej

2014-09-17 13:28:36
O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Łaskarzewz dnia 17 września 2014 roku o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o opinie Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks   ...więcej

2014-08-21 09:26:58
O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Łaskarzewz dnia 20 sierpnia 2014 roku     Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Łaskarzew zawiadamia strony postępowania o zebraniu mater  ...więcej

2014-08-18 09:00:52
Łaskarzew, 4 sierpnia 2014r. OBWIESZCZENIE      Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocen  ...więcej

2014-06-13 14:59:43
Łaskarzew, 13 czerwca 2014r. OBWIESZCZENIEo uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko       Na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostęp  ...więcej

2014-06-13 09:24:43
Łaskarzew dn. 12.06.2014 r. B.6730.28.2014 OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o opinie       Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ko  ...więcej

2014-04-08 10:35:06
Łaskarzew dn. 07.04.2014 r. ZAWIADOMIENIEo przedłożonym przez Inwestoraraporcie oddziaływania na środowisko Działając na podstawie art. 29, art. 33, art. 77, art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o ś  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9