Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2014

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Łaskarzew
z dnia 4 sierpnia 2014 roku

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy Dz. U. Nr 21, poz. 112 – z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/102/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Łaskarzew na stałe obwody głosowania, w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  25 czerwca 2014r., w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 47 obejmującym powiaty: garwoliński, miński i węgrowski (Dz. U. z 2014r., poz. 859), podaję do publicznej wiadomości informację o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach uzupełniających do Senatu RP, zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku.

Nr obwodu
głosowania
Granica obwodu
(nazwy sołectwa)
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1 Dąbrowa, Dąbrowa Kolonia, Lipniki, Lewików, Sośninka, Wanaty, Wola Łaskarzewska Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej,
Wola Łaskarzewska 88,
08-450 Łaskarzew
2 Aleksandrów, Izdebno, Izdebno Kolonia

Zespół Szkół w Izdebnie
Izdebno1,
08-450 Łaskarzew

Lokal dla niepełnosprawnych

Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

3 Kacprówek, Melanów, Nowy Pilczyn, Stary Pilczyn, Wola Rowska, Rowy, Polesie Rowskie, Zygmunty Zespół Szkół w Starym Pilczynie
Stary Pilczyn 36,
08-450 Łaskarzew
4 Budy Krępskie, Celinów, Ksawerynów, Leokadia, Nowy Helenów, Stary Helenów Dom Kultury w Starym Helenowie
Stary Helenów 30,
08-450 Łaskarzew
5 Budel, Grabina, Krzywda, Uścieniec Publiczna Szkoła Podstawowa
w Krzywdzie
Krzywda 27A,
08-450 Łaskarzew

Lokal Nr 2 z siedzibą w Izdebnie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 7 września 2014 r. w godz. 7:00 – 21:00.
                               
UWAGA !
Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 24 sierpnia 2014 r. do Urzędu Gminy Łaskarzew.
Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz.721 z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 28 sierpnia 2014 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Łaskarzew o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.
UWAGA !
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Łaskarzew pokój Nr 8, tel. 25 6845024, wew. 15.

 

Wójt Gminy

/-/ Marian Janisiewicz

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-08-05 14:45:46 | Data modyfikacji: 2014-08-05 15:01:37.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o
postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. - postanowienie i kalendarz wyborczy

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-07-14 10:17:41 | Data modyfikacji: 2014-08-05 14:46:51.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o
okręgu wyborczym nr 47 i siedzibie Okręgowej
Komisji Wyborczej w Siedlcach
 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. - okręg wyborczy i siedziba OKW

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2014-07-14 10:12:56 | Data modyfikacji: 2014-08-05 14:47:11.
Data wprowadzenia: 2014-07-14 10:12:56
Data modyfikacji: 2014-08-05 14:47:11
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski