Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych z zakresu:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.:

1) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu;

2) współorganizowanie i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tj.:

1) zachowanie lokalnego dziedzictw kulturowego poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze gminnym, kultywujących tradycje regionalne,

2) promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i dokonań mieszkańców, którzy   przyczyniają się do rozwoju społeczno-kulturalnego gminy.


Załączniki:

ZARZĄDZENIE Nr 423/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

OFERTA realizacji zadania publicznego

OŚWIADCZENIE o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne

SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2024-02-15 15:17:04 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:33:52.
Data wprowadzenia: 2024-02-15 15:17:04
Data modyfikacji: 2024-03-22 10:33:52
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski
« powrót