Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych z zakresu:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.:

1) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu;

2) współorganizowanie i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tj.:

1) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze gminnym, kultywujących tradycje regionalne,

2) promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i dokonań mieszkańców, którzy   przyczyniają się do rozwoju społeczno-kulturalnego gminy.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:

  1. w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laskarzew.pl
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łaskarzewie,
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Łaskarzew www.laskarzew.pl

 
Oferty należy składać do dnia 10 marca 2022 roku do godz. 10.00  w sekretariacie Urzędu Gminy w Łaskarzewie 08-450 Łaskarzew ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, lub drogą pocztową na wyżej wymieniony adres.

O terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu oferty do  sekretariatu Urzędu Gminy w Łaskarzewie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łaskarzew (pokój 18)  oraz telefonicznie pod numerem (25) 68-45-024 w.24.

Uwaga: przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 227/2022 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia  10 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2022 roku.


Załączniki:

ZARZĄDZENIE Nr 227/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

OFERTA realizacji zadania publicznego

OŚWIADCZENIE o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne

SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2022-02-11 15:45:47 | Data modyfikacji: 2022-03-24 18:04:04.
Data wprowadzenia: 2022-02-11 15:45:47
Data modyfikacji: 2022-03-24 18:04:04
Autor: Marian Janisiewicz
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski
« powrót