Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.:

1) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu;

2) współorganizowanie i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tj.:

1) zachowanie lokalnego dziedzictw kulturowego poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze gminnym, kultywujących tradycje regionalne,

2) promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i dokonań mieszkańców, którzy   przyczyniają się do rozwoju społeczno-kulturalnego gminy.


Załączniki:

ZARZĄDZENIE Nr 10 z dnia 25 stycznia 2019 roku - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert

OFERTA realizacji zadania publicznego

OŚWIADCZENIE o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2019-01-25 14:32:49 | Data modyfikacji: 2019-03-04 09:02:45.
Data wprowadzenia: 2019-01-25 14:32:49
Data modyfikacji: 2019-03-04 09:02:45
Autor: Marian Janisiewicz
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski
« powrót