Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację w 2017 roku zadań publicznych z
zakresu:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.:

1) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu;

2) współorganizowanie i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tj.:

1) zachowanie lokalnego dziedzictw kulturowego poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze gminnym, kultywujących tradycje regionalne,

2) promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i dokonań mieszkańców, którzy   przyczyniają się do rozwoju społeczno-kulturalnego gminy.


Załączniki:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Oferta realizacji zadania publicznego - wersja .doc

Oferta realizacji zadania publicznego - wersja .pdf

OŚWIADCZENIE o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Zarządzenie Nr 137 z dnia 3 lutego 2017 roku - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2017-02-03 13:21:33 | Data modyfikacji: 2017-02-03 13:40:27.
Data wprowadzenia: 2017-02-03 13:21:33
Data modyfikacji: 2017-02-03 13:40:27
Autor: Marian Janisiewicz
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski
« powrót