Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2015 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew

Zapytanie ofertowe

ZF.271.2.28.2014                                                                                   Łaskarzew 31.12.2014 r.

                                                               Zawiadomienie
                          o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym

Wójt Gminy Łaskarzew uprzejmie informuję, iż w  odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: „Dostawę paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2015 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew” wpłynęła 1 oferta:

Lp.

Nazwa firmy 

Cena ofertowa (brutto)

1.

Stacja Paliw KAMA

Kazimierz Wiącek, Marek Żak

Izdebno Kolonia 4A, 08-450 Łaskarzew

131.380,00

Oferta  nr 1 złożona przez Wykonawcę: Stacja Paliw KAMA Kazimierz Wiącek, Marek Żak, Izdebno Kolonia 4A, 08-450 Łaskarzew za cenę ofertową (brutto) 131.380,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych zł 00/100) została uznana za najkorzystniejszą.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie kryterium oceny ofert – najniższa cena - ustalono, że złożona oferta nr 1 odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego i została oceniona, jako najkorzystniejsza.

                                                                                                            Wójt Gminy
                                                                                                  /-/ Marian Janisiewicz

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-12-31 12:19:38 | Data modyfikacji: 2014-12-31 12:20:32.
Data wprowadzenia: 2014-12-31 12:19:38
Data modyfikacji: 2014-12-31 12:20:32
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa