Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Ubezpieczenie zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”

Zapytanie ofertowe

ZF.271.2.27.2014

Łaskarzew, dn. 18.12.2014 r.
                                                                                                                 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym

Wójt Gminy Łaskarzew uprzejmie informuję, iż w  odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ubezpieczenie 135 zestawów komputerowych w ramach projektu  pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew” wpłynęły  4 oferty :

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

(zł, brutto)

 

1.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Przedstawicielstwo Centralne w Białymstoku

ul. Lipowa 51 lok. 319 15-424 Białystok

1.502,00

2.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Przedstawicielstwo w Częstochowie

ul. Śląska 22/16, 42-200 Częstochowa

2.025,00

3.

 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Przedstawicielstwo w Lublinie

ul. Wolska 11, 20-411 Lublin

1.893,00

4.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Przestawicielstwo Generalne Warszawa II

ul. Widok 10 lok. 11, 00-023 Warszawa

1.008,45

Oferta  nr 4 firmy:  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Przedstawicielstwo Generalne Warszawa II ul. Widok 10 lok. 11, 00-023 Warszawa
za kwotę brutto 1.008,45 (słownie: jeden tysiąc osiem złotych 45/100), została uznana za najkorzystniejszą.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie kryterium oceny ofert – najniższa cena - ustalono, że złożona oferta nr 4 odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego i została oceniona, jako najkorzystniejsza.

                                                                                                              Wójt Gminy 
                                                                                                       /-/ Marian Janisiewicz

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-12-23 08:31:04.
Data wprowadzenia: 2014-12-23 08:31:04
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa