Dostawa paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2015 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew

Zapytanie ofertowe

 

 

ZF.271.2.28.2014                                                                                

 Łaskarzew, dnia 17.12.2014 r.

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907  z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).


Wójt Gminy Łaskarzew zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na niżej określone zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro.

I. Zamawiający:
Gmina Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego 32,                       
08-450 Łaskarzew, woj. mazowieckie, tel. 25/ 6845024, faks 25/ 6845024.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej), olejów i akcesoriów samochodowych  na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek OSP w Gminie Łaskarzew w 2015 r. w szacunkowych  ilościach:
a) oleju napędowego - 25 000 litrów, 
b) benzyny bezołowiowej 95 – 3 000 litrów,
c) oleje i akcesoria (smary, płyny chłodnicze, płyny do spryskiwaczy, odmrażacze itd.) – zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż podane w ust. 1 bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
3. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590.
4. Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego (drogami utwardzonymi). Odbiór paliw odbywać się będzie w formie  bezgotówkowej i rejestrowany będzie na zestawienie zbiorcze zawierające w szczególności:
a) datę tankowania,
b) rodzaj i ilość zatankowanego paliwa,
d) wyszczególnienie pobranych olejów i akcesoriów,
e) numer rejestracyjny pojazdu.
5. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie dwa razy w miesiącu na podstawie wystawianych faktur VAT, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1 do 15 każdego dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca.
6. Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów odbywać się będzie sukcesywnie, wg. aktualnych potrzeb Zamawiającego 7 dni w tygodniu z uwagi na specyfikę działań pojazdów pożarniczych Gminy Łaskarzew.
7. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
09.13.41.00-8  - olej napędowy
09.13.21.00-4  - benzyna bezołowiowa
09.21.11.00-2 – oleje silnikowe
09.21.00.00-4 – preparaty smarowe
09.21.16.10-0 – płyny do celów hydraulicznych
09.21.16.50-2 – płyny hamulcowe.
III. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 grudnia  2015 r.
 
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
(Załącznik nr 1)
Oferta powinna być:
• opatrzona pieczątką firmową,
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
• podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opisać następująco:
„Oferta na: Dostawę paliw płynnych, olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2015 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew.
Nie otwierać przed 30.12.2014 r. godz. 10.30. ”

Do oferty należy dołączyć: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
2. Aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotami paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


V. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście w terminie do 30.12.2014 r.  do godziny 10.00.  w sekretariacie Urzędu Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI.  Opis sposobu obliczania ceny
1. Cenę oferty za realizację przedmiotu zamówienia należy wskazać w Formularzu ofertowym nr 1
2. Cenę przedstawioną do oferty należy obliczyć jako średnią cenę dziennych poszczególnych rodzajów paliw z okresu od 01.12.2014 r. do 15.12.2014 r. pomniejszoną o deklarowany upust.
3. W przypadku udzielenia upustu musi on obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy, obliczany od cen dnia aktualnie obowiązujących (zarówno dla paliw jak i olejów oraz pozostałych akcesoriów samochodowych).
4. Cena oferty ustalona wg w/w zasad musi zawierać wszystkie koszty, które poniesie Wykonawca.
5. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
6. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie powinna zawierać podatek od towarów i usług (VAT). Podanie niewłaściwej stawki od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.

VII. Ocena ofert
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena – 100 % .
Kryterium cena będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą strony www.laskarzew.pl

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Szopa pod numerem telefonu 25/ 68 45 024 w. 24

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                              /-/ Marian Janisiewicz

Załączniki:

 

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-12-17 15:14:10.
Data wprowadzenia: 2014-12-17 15:14:10
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa