Ubezpieczenie zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”

Zapytanie ofertowe

 

 

Łaskarzew, dnia 09.12.2014 r.

ZF.271.2.27.2014

ZAPYTANIE  OFERTOWE
na ubezpieczenie zestawów komputerowych w ramach projektu pn.
„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”
 


I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie 135 zestawów komputerowych zgodnie z zał. nr 2 - Zakres przedmiotu zamówienia.
Użytkownikami 70 komputerów są gospodarstwa domowe, z którymi Gmina Łaskarzew podpisała umowy użyczenia, a 65 komputerów – jednostki podległe z terenu Gminy Łaskarzew.

Nazwa sprzętu

 

Opis

 

Ilość

 

Zestaw komputerowy dla mieszkańców (gospodarstwa domowe)

Model CZR Business 1150

Oprogramowanie systemowe i antywirusowe Microsoft Windows 8.1 z możliwością downgreadu do Windows 7

G DATA AntiVirus + dodatkowy moduł kontroli

Rodzicielskiej

(monitor AOC 22 ² + klawiatura + mysz)

Wartość początkowa zestawu 3.628,50

70 szt.

Zestaw komputerowy dla jednostek podległych

Model CZR Business 1150

Oprogramowanie systemowe i antywirusowe Microsoft Windows 8.1 z możliwością downgreadu do Windows 7

G DATA AntiVirus + dodatkowy moduł kontroli

Rodzicielskiej

(monitor AOC 22 ² + klawiatura + mysz)

Wartość początkowa sprzętu 3.536,25

65 szt.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

II. Wymagany termin realizacji zamówienia: ubezpieczenie musi obejmować okres od daty zawarcia umowy do 31 października 2015 r.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy za cały okres trwania umowy w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej polisy/polis.

III. Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

IV. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 17.12.2014 r. do godz. 10.00 na załączonym formularzu ofertowym.
1. Dostarczyć lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Łaskarzew
ul. Rynek Duży 32
08-450 Łaskarzew
2. Przesłać na adres e-mail: sylwia.szopa@laskarzew.pl

Załączniki stanowiące integralną część oferty:
1. Podpisany przez Wykonawcę zakres przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do zapytania.
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Szopa e-mail: sylwia.szopa@laskarzew.pl
nr telefonu /25/ 6845024 wew. 24

                                                                                   Wójt Gminy
                                                                            /-/ Marian Janisiewicz

 

Załączniki:

 

Formularz ofertowy i warunki ubezpieczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-12-09 14:16:44 | Data modyfikacji: 2014-12-09 14:21:25.
Data wprowadzenia: 2014-12-09 14:16:44
Data modyfikacji: 2014-12-09 14:21:25
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa