Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Świadczenie usług dostępu do Internetu dla projektu - "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Łaskarzew".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zapytaniu ofertowym: Świadczenie usług
dostępu do Internetu dla projektu - "Likwidacja
barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy
Łaskarzew".

ZF.271.2.26.2014

Łaskarzew, dn. 07.11.2014r.
                                                                                                       

Zawiadomienie
                          o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym

Wójt Gminy Łaskarzew uprzejmie informuję, iż w  odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pn: Świadczenie usług dostępu do Internetu dla projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew” realizowanego w ramach POIG 2007 – 2013 wpłynęły  3 oferty :

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena jednostkowa

brutto
(za 1 miesiąc)

Wartość brutto oferty
(za okres 24 miesięcy)

1.

NET-ARN Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 59, 08-400 Garwolin

44,70

75.096,00

2.

Telestrada S.A.

ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

73,80

123.984,00

3.

Internet Integration Partners Sp. z o. o.

ul. Kazury 2c/15, 02-795 Warszawa

52,89

88.855,20

Oferta  nr 1 firmy:  NET-ARN Sp. z o.o., ul. Stacyjna 59, 08-400 Garwolin za kwotę brutto 75.096,00 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100), cena jednostkowa brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi dostępu do Internetu 44,70
(słownie: czterdzieści cztery złote 70/100) została uznana za najkorzystniejszą.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie kryterium oceny ofert – najniższa cena - ustalono, że złożona oferta nr 1 odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego i została oceniona, jako najkorzystniejsza.

                                                                                   Wójt Gminy
                                                                           /-/ Marian Janisiewicz

 

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-11-10 14:58:14 | Data modyfikacji: 2014-11-10 15:17:57.
Data wprowadzenia: 2014-11-10 14:58:14
Data modyfikacji: 2014-11-10 15:17:57
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa