Świadczenie usług dostępu do Internetu dla projektu - "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Łaskarzew".

Zapytanie ofertowe

 

 Łaskarzew, dnia 30.10.2014 r.

ZF.271.2.26.2014

ZAPYTANIE  OFERTOWE
na świadczenie usług dostępu do Internetu dla projektu -  "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Łaskarzew".

 
I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do Internetu dla projektu -  "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Łaskarzew" realizowanego w ramach POIG 2007 – 2013.

1. Dostęp do Internetu wraz z instalacją, uruchomieniem i serwisem w 70 wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach (domach-mieszkaniach prywatnych) na terenie Gminy Łaskarzew.
Dostęp do Internetu dla 70 gospodarstw domowych (w każdym z gospodarstw znajduje się jeden komputer zainstalowany w ramach innego postępowania). Wykaz lokalizacji instalacji w gospodarstwach domowych dostępny jest u Zamawiającego dla zainteresowanych firm realizacją zamówienia.
Po rozstrzygnięciu zamówienia Zamawiający przekaże wykonawcy adresy oraz telefony Beneficjentów ostatecznych po uprzednim podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. Charakterystyka usługi:
1) Parametry techniczne:
 - bezprzewodowy dostęp do sieci Internet,
 - transfer do komputera użytkownika (download) minimum 2 Mb/s,
 - transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 1 Mb/s,
 - transferu danych bez limitu.
2) Okres świadczenia:
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez 24 mies. od uruchomienia usługi tj. od 01.12.2014 r. Aktywacja usługi musi nastąpić tego samego dnia u wszystkich beneficjentów ostatecznych.
3) Serwis:  Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń awarii (usterek) bezpośrednio od użytkownika Internetu całodobowo.:
- Czas reakcji usunięcia awarii  w dni powszednie w godzinach 8-16 max 3 godziny od momentu zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii max 48 godzin,
- Czas reakcji usunięcia awarii   w dni powszednie w godzinach 16-8 max 5 godziny od momentu zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii max 48 godzin,
- Czas reakcji usunięcia awarii   w soboty,  niedziele i święta max 7 godzin od momentu zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii max 48 godzin,
- Wykonawca w okresie świadczenia usługi musi zapewnić osobny, zarezerwowany tylko dla Zamawiającego, telefoniczny kontakt z serwisem, czynny 7 dni w tygodniu przez 365/366 dni w roku, 24 godz. na dobę, umożliwiający zgłaszanie przerwy
w dostępie do Internetu oraz dający możliwość telefonicznej konsultacji technicznej w zakresie usunięcia przerwy w dostępie do Internetu.
4) Pozostałe usługi:
W przypadku zmiany instalacji lokalizacji łącza internetowego wykonawca na wniosek Zamawiającego przeniesie usługę dostępu do internetu we wskazane miejsce. Czynność ta będzie wykonana bezpłatnie w ciągu 3 dni, od dnia zgłoszenia po potwierdzeniu technicznej możliwości instalacji. Zamawiający dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach po potwierdzeniu braku możliwości świadczenia usługi dostępu do Internetu na wniosek Wykonawcy zmienić beneficjenta lub adres świadczenia usługi.
Wraz z instalacją usługi dostępu do sieci internetowej w komputerach wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania oprogramowania kompatybilnego z systemem operacyjnym Windows, zainstalowanym
w jednostce komputerowej spełniającego poniższe wymagania:
• Wskazujący połączenia z siecią,
• Określający bieżącą wielkość przesyłu danych pobieranych i wysyłanych,
• Diagnozujący problemy z dostępem do sieci internetowej wraz
z komunikatem wyświetlanym na ekranie monitora,
• Zabezpieczający dostęp do połączenia internetowego hasłem uniemożliwiającym korzystanie z sieci przez osoby trzecie, nie będące uczestnikami projektu,
W przypadku lokalizacji beneficjenta o ewidentnie niskich parametrach łącza lub zaniku sygnału Wykonawca ma obowiązek zainstalowania urządzeń wzmacniających.
Wykonawca poniesie wszelkie  nieprzewidziane koszty związane z montażem, instalacją i konfiguracją usługi.
Dodatkowe, niezbędne urządzenia  do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca
Zamawiający wymaga zablokowania w dostępie do Internetu wszelkich płatnych usług typu SMS, MMS, roaming, połączeń głosowych na aktywnych kartach, które powodują lub mogą powodować obowiązek zapłaty jakichkolwiek opłat ponad kwotę abonamentu.
Urządzenia łącza bezprzewodowego muszą posiadać świadectwa homologacji do realizacji łącza.
5) Certyfikaty:
Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta urządzeń dostępowych,
Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta urządzeń dostępowych,
Certyfikaty powinny być dołączone w języku polskim.

II. Termin wykonania zamówienia:  do 30 listopada 2014 r.

III. Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

IV. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 06.11.2014 r. do godz. 10.00 na załączonym formularzu ofertowym:
1. Dostarczyć lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Łaskarzew
ul. Rynek Duży 32
08-450 Łaskarzew
2. Przesłać na adres e-mail: sylwia.szopa@laskarzew.pl
Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Szopa e-mail: sylwia.szopa@laskarzew.pl
nr telefonu /25/ 6845024 wew. 24

                                                                      Wójt Gminy

                                                               /-/ Marian Janisiewicz

 

 

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-10-31 12:50:21.
Data wprowadzenia: 2014-10-31 12:50:21
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa