Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zapytaniu ofertowym: Wykonanie i dostawa
materiałów promocyjnych i reklamowych w ramach
projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia
cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”

ZF.271.2.23.2014

Łaskarzew, dn. 24.10.2014r.
                                                                                               

Zawiadomienie
                          o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym

Wójt Gminy Łaskarzew uprzejmie informuję, iż w  odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pn:Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew” wpłynęły  3 oferty :

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

(zł, brutto)

 

1.

 

Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś

ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny

11.154,87

2.

STUDIO MRÓWKA Joanna Foryś - Maziak

ul. Zagonów 1, 30-328 Kraków

6.823,49

3.

 

INFO BIZNES Paweł Pyra

ul. Wyczółkowskiego 11 m. 3, 08-500 Ryki

6.675,25

Oferta  nr 3 firmy: INFO BIZNES Paweł Pyra, ul. Wyczółkowskiego 11 m. 3, 08-500 Ryki za kwotę brutto 6.675,25 (słownie: sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 25/100), została uznana za najkorzystniejszą.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie kryterium oceny ofert – najniższa cena - ustalono, że złożona oferta nr 3 odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego i została oceniona, jako najkorzystniejsza.

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                            /-/ Marian Janisiewicz

 

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-10-27 08:54:25 | Data modyfikacji: 2014-10-27 09:03:13.
Data wprowadzenia: 2014-10-27 08:54:25
Data modyfikacji: 2014-10-27 09:03:13
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa