Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”

Zapytanie ofertowe

Łaskarzew, dnia 15.10.2014 r.

ZF.271.2.23.2014

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE
na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych i reklamowych w ramach projektu pn.
„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew”

 
I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia na potrzeby projektu pn.: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew” realizowanego w ramach POIG 2007 – 2013 jest:

1. Opracowanie i wykonanie tablicy informacyjnej o projekcie.
2. Opracowanie i wykonanie oznakowania promującego i informującego o Projekcie na 135 komputerach.
3. Dostawa 135 kompletów zawierających: długopis + notes z logo projektu.
4. Dostawa 200 kompletów zawierających: smycz z logo projektu + pendrivy min. 4GB
z informacjami na temat projektu.
5. Opracowanie i wykonanie 270 kalendarzy promujących projekt na 2015 rok.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Wymagania ogólne:
Wskazane poniżej materiały informacyjno-promocyjne mają zostać opracowane zgodnie z wytycznymi w dokumencie pn.: „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu” dostępnym na stronie:
http://www.wwpe.gov.pl/files/POIG/Przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja_28.06.2010_czysty.pdf

Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne mają zostać dostarczone do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, zamówione materiały promocyjne zgodnie  z wytycznymi określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
1. Przed przystąpieniem do produkcji docelowej artykułów, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, w ciągu 5 dni od podpisania Umowy min. 2 (dwa) projekty proponowanych szat graficznych wykonania materiałów promocyjnych: modeli długopisów, notesów, smyczy, pendrivów, tabliczek oraz kalendarzy, z których Zamawiający wybierze jeden konkretny model.
2. Harmonogram akceptacji projektów graficznych przedstawia się następująco:
a) okres wyboru konkretnego modelu przez Zamawiającego – do 2 dni roboczych od momentu przekazania projektu;
b) okres dokonania poprawek przez Wykonawcę zgodnie z sugestiami Zamawiającego, do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia poprawek;
c) Wykonawca ma obowiązek uwzględniać i wprowadzać uwagi Zamawiającego do projektów graficznych artykułów do momentu ich ostatecznej akceptacji;
d)  akceptacja projektów graficznych przez Zamawiającego jest potwierdzona drogą pisemną, e-mailem bądź faksem.
3. Produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersje elektroniczne wykonanego zamówienia  w plikach:  jpg i cdr oraz prawa autorskie do wykonanych przez siebie projektów.

II. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Tablica informacyjna :

Ilość: - 1 sztuka
Rodzaj mocowania: - montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych
Wymagane tło plakatów: - pełny kolor (jednostronnie)
Wymagany kolor napisów: - pełny kolor (jednostronnie)
Nadruk: - według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego
Treść: - według treści dostarczonej przez Zamawiającego.

Sposób wykonania:
Wykonawca samodzielnie opracuje projekty graficzny wg wytycznych oznakowania, przy uwzględnieniu sugestii Zamawiającego. Projekt musi zawierać: hasło DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ, nazwę Projektu, dane teleadresowe Urzędu, tekst o POIG i współfinansowaniu środkami EFRR, wymagane loga.
Oznakowanie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego.

2. Oznakowanie:

Ilość: - 135 sztuk
Wymiar oznakowania: - format (40 mm x 60 mm)
Rodzaj materiału: - samoprzylepne trwałe
Wymagany kolor napisów: - pełny kolor (jednostronnie)
Nadruk: - według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego
Treść: - według treści dostarczonej przez Zamawiającego.

Sposób wykonania:
Wykonawca samodzielnie opracuje dwa różne projekty graficzne oznakowania, przy uwzględnieniu sugestii Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru w/w projekty oznakowania, a Zamawiający zaakceptuje do realizacji jeden z nich. Projekt musi zawierać: hasło DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ, nazwę Projektu, dane teleadresowe Urzędu, tekst o POIG i współfinansowaniu środkami EFRR, wymagane loga.
Oznakowanie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego.

3. Długopisy

Ilość: - 135 sztuk
Materiał: - aluminium, aluminiowe okucia, wkład niebieski
Wymiary: - nie krótszy niż 14 cm, średnica nie mniejsza niż 1 cm
Wymagany kolor długopisu: - dowolny
Wykończenie: - długopis automatyczny, wkład wysuwany np. przyciskiem
Metoda nadruku: - grawer laserowy
Nadruk: - według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

Sposób wykonania:
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru dwa różne modele długopisów, których zdjęcia zostaną przekazane Zamawiającemu do oceny mailowo, po wybraniu konkretnego modelu Wykonawca samodzielnie opracuje dwa różne projekty graficzne długopisów, przy uwzględnieniu sugestii Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru w/w projekty długopisów, a Zamawiający zaakceptuje do realizacji jeden z nich. Projekt musi zawierać: tekst i logo o POIG i współfinansowaniu środkami EFRR, wymagane loga.
Długopisy zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego.

4. Notesy

Ilość: - 135 sztuk
Materiał: - papier o gramaturze minimum 90 g/m2
Wymiary: - format A5
Ilość kartek: - 50 kartek
Wykończenie: - klejenie na krótszym grzbiecie
Wymagany kolor napisów: - pełny kolor (jednostronnie)
Metoda nadruku: - offset w pełnym kolorze
Nadruk: - według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego

Sposób wykonania:
Wykonawca samodzielnie opracuje dwa różne projekty graficzne notesów, przy uwzględnieniu sugestii
Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru w/w projekty notesów, a Zamawiający zaakceptuje do realizacji jeden z nich. Projekt musi zawierać: hasło DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ, nazwę Projektu, dane teleadresowe Urzędu, tekst o POIG i współfinansowaniu środkami EFRR, wymagane loga.
Notesy zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego.


5. Pendrive

Ilość: - 200 sztuk
Wymagany kolor Pendrive: - żółty
Pojemność: - co najmniej 4 GB
Nadruk na Pendrive: - grawer laserowy 2-stronny
Wzór: - według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego
Sposób wykonania:
Wykonawca samodzielnie opracuje dwa różne projekty graficzne pendrive, przy uwzględnieniu sugestii
Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru ww. projekty pendrive, a Zamawiający zaakceptuje do realizacji jeden z nich. Projekt musi zawierać: tekst i logo o POIG i współfinansowaniu środkami EFRR, wymagane loga.
Pendrive zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego.

6. Smycz

Ilość: - 200 sztuk
Materiał: - taśma poliestrowa o szerokości 1,5 cm o długości 95 cm ( /- 15 cm)
Wymagany kolor smyczy: - żółty
Wymagany kolor napisów: - pełny kolor (dwustronnie)
Metoda nadruku: - druk termo sublimacyjny
Nadruk: - według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

Sposób wykonania:
Wykonawca samodzielnie opracuje dwa różne projekty graficzne smyczy, przy uwzględnieniu sugestii
Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru ww. projekty smyczy, a Zamawiający zaakceptuje do realizacji jeden z nich. Projekt musi zawierać: hasło DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ, nazwę Projektu, dane teleadresowe Urzędu, tekst o POIG i współfinansowaniu środkami EFRR, wymagane loga.
Smycze zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego.

7. Kalendarze na 2015 rok

Ilość: - 270 sztuk
Wymiary reklamy: - 50 cm x 70 cm,
Wymagane: - pełen kolor
Wymagany kolor napisów: - pełen kolor
Metoda nadruku: - pełen kolor,
Nadruk: - według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego.
Projekt musi zawierać: hasło DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ, nazwę Projektu, dane teleadresowe Urzędu, tekst o POIG i współfinansowaniu środkami EFRR, wymagane loga.
Kalendarze mają zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego.

III. Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

IV. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 23.10.2014 r. do godz. 10.00 na załączonym formularzu ofertowym:
1. Dostarczyć lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Łaskarzew
ul. Rynek Duży 32
08-450 Łaskarzew
2. Przesłać na adres e-mail: sylwia.szopa@laskarzew.pl
Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Szopa e-mail: sylwia.szopa@laskarzew.pl
nr telefonu /25/ 6845024 wew. 24

 

                                                                                                       Wójt Gminy 
                                                                                                 /-/ Marian Janisiewicz

Załączniki:

 

 

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-10-15 15:00:19.
Data wprowadzenia: 2014-10-15 15:00:19
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa