Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie

Zapytanie ofertowe

ZF.271.2.19.2014


Łaskarzew, dn. 22.09.2014r.
                                                                                                                                        

                                                             Zawiadomienie
                          o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym

Wójt Gminy Łaskarzew uprzejmie informuję, iż w  odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: „Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie” wpłynęły  2 oferty :

Lp.

Nazwa i adres firmy

Cena ofertowa brutto

1.

MB-TYNK Mirosław Babik

Sokół 41, 08-460 Sobolew

25.342,76

2.

P.U.H. HYDROSANT Andrzej Makulec

ul. Stacyjna 8a, 08-400 Garwolin

24.969,00

Oferta  nr 2 firmy:  P.U.H. HYDROSANT Andrzej Makulec ul. Stacyjna 8a, 08-400 Garwolin za kwotę brutto 24.969,00 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), została uznana za najkorzystniejszą.
Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie kryterium oceny ofert – najniższa cena - ustalono, że złożona oferta nr 2 odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego i została oceniona, jako najkorzystniejsza.

                                                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                                                  /-/ Marian Janisiewicz

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-09-22 10:54:53.
Data wprowadzenia: 2014-09-22 10:54:53
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa