Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie

Zapytanie ofertowe

ZF. 271.2.19.2014

Łaskarzew, dnia 11.09.2014 r.
                

Zapytanie ofertowe
(dotyczy: Remontu budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie)

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Wójt Gminy Łaskarzew zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wyżej określone zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro.

I. Zamawiający:
Gmina Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego 32,                       
08-450 Łaskarzew, woj. mazowieckie, tel. 25/ 6845024, faks 25/ 6845024.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie.
Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących prac :
1. Ocieplenie stropu – wykonanie izolacji termicznej stropu wełną mineralną grubości 2 x 10 cm oraz izolacji z folii polietylenowej na wełnie i stropie,
2. Pokrycie dachu – w tym:
• rozebranie obróbek blacharskich – 7,395 m2 oraz rynien 25,30 mb i rur spustowych – 14,00 mb,
• przybicie kontrłat, łat oraz pokrycie dachu blachą dachówkową wraz z obróbkami blacharskimi – 151,80 m2,
• montaż rynien z blachy powlekanej – 25,30 mb oraz rur spustowych – 14 mb,
• wykonanie daszka wraz z pokryciem nad drzwiami wejściowymi – 2,60 m2.
Zakres prac, technologia oraz warunki realizacji określone w przedmiarze robót – przedmiar robót w załączeniu.
Po wyborze oferty wybrany oferent będzie zobowiązany do sporządzenia kosztorysu ofertowego na podstawie w/w przedmiaru robót.
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2014 r.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na Formularzu nr 1 załączonym do niniejszego zapytania.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opisać następująco:
„Oferta na: Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie”.

Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

V. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście w terminie do 18.09.2014 r.  do godziny 10.00.  w sekretariacie Urzędu Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VI. Ocena ofert:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena-100%
VII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Szopa pod numerem telefonu 25/ 6845024 w.24
VIII. Załączniki:
Formularz ofertowy Nr 1
Przedmiar robót


                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                              /-/ Marian Janisiewicz


Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy), w związku z czym otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Załączniki:

 

Formularz ofertowy

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-09-11 08:10:04 | Data modyfikacji: 2014-09-11 15:09:24.
Data wprowadzenia: 2014-09-11 08:10:04
Data modyfikacji: 2014-09-11 15:09:24
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa