Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej

Zapytanie ofertowe

 

ZF.271.2.15.2014     

Łaskarzew, dnia 15.07.2014 r.
                

Zapytanie ofertowe
( dotyczy: Modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej)

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Wójt Gminy Łaskarzew zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wyżej określone zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro.

I. Zamawiający:
Gmina Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego 32,                       
08-450 Łaskarzew, woj. mazowieckie, tel. 25/ 6845024, faks 25/ 6845024.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej.
Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących prac :
1. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych
2. Ocieplenie fundamentów
3. Ocieplenie ścian
4. Remont schodów zewnętrznych
Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawarty jest w „Przedmiarze robót” załączonym do niniejszego zapytania, na podstawie którego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego – uproszczonego.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
Materiały, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Zaleca się aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10 października 2014 r.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na Formularzu nr 1 załączonym do niniejszego zapytania.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opisać następująco:
„Oferta na: Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej”.
Do oferty należy dołączyć
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (obowiązkowe wskazanie osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z zaświadczeniem, że osoba ta posiada wymagane uprawnienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -  Formularz nr 2
4. kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót.

V. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście w terminie do 25.07.2014 r.  do godziny 10.00.  w sekretariacie Urzędu Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VI. Ocena ofert
Oceny ofert Zamawiający dokona do dnia 30.07.2014 r. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena-100%
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą strony www.laskarzew.pl

VII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Szopa pod numerem telefonu 25/ 6845024 w.24

                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                        /-/ Marian Janisiewicz

 

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy), w związku z czym otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

Załączniki:

Formularze do oferty

Przedmiar robót Wola Łaskarzewska

Przedmiar robót Wola Łaskarzewska pdf

Protokół z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-07-15 11:50:27 | Data modyfikacji: 2014-07-15 11:57:07.
Data wprowadzenia: 2014-07-15 11:50:27
Data modyfikacji: 2014-07-15 11:57:07
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa