Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew

Zapytanie ofertowe nr 6/2014

Łaskarzew, dn. 04.04.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Łaskarzew uprzejmie informuję, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: Dostawę kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew wpłynęło  9 ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający dokonał poprawienia błędów rachunkowych w ofertach nr 4 i 9. 
Wykonawca nr 4 - Przedsiębiorstwo Handl. Usług. MIREX – Mirosław Kwapiński, Szymanów 4a, 27-300 Lipsko w rozmowie telefonicznej potwierdził, że prawidłowa cena oferty jest sumą pozycji 1, 2 i 3 formularza ofertowego i wynosi 61.198,65. Błąd wynikał z omyłki podczas wypełniania formularza.
Poprawienie oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie nr 9 złożonej przez Wykonawcę: PHU ALMAR-TRANS Marcin Mróz, ul. Słoneczna 10, 08-550 Kłoczew nie spowodowało zmiany wartości brutto oferty.

Zestawienie złożonych ofert (po dokonaniu poprawek rachunkowych):

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena jedn. netto

0-31,5 mm

Cena jedn. netto

0-63 mm

Cena jedn. netto

4-31,5 mm

Cena oferty

(zł, brutto)

 

1.

 

FUH OKSANA–TRANS
Oksana Bińczak

Grochocice 11, 27-530 Ożarów

43,30

43,30

52,30

54.919,50

2.

 

DAMO Sp. z o.o.

ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz

55,00

55,00

65,00

69.495,00

3.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – Waldemar Dziubiński,
ul. Kmicica 16, 26-600 Radom

47,40

47,40

52,40

59.224,50

4.

Przedsiębiorstwo Handl. Usług. MIREX – Mirosław Kwapiński, Szymanów 4a, 27-300 Lipsko

48,30

48,30

58,00

61.198,65

5.

KRUSZYWOSORT PHU Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka,
ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

50,00

50,00

52,00

61.869,00

6.

F.H.U. TRANS-WIK
Krzysztof Wikierski

Grochocice 15, 27-530 Ożarów

46,00

45,00

46,00

56.026,50

7.

RUBIKON II FHU Andrzej i Grzegorz Goraj

ul. Skrajna 50, 25-650 Kielce

47,00

47,00

58,00

59.839,50

8.

PHU DAW-TRANS – Sławomir Podstawka, Kostomłoty Drugie,
ul. Bugajska 77, 26-085 Miedziana Góra

56,00

56,00

66,00

70.725,00

9.

PHU ALMAR-TRANS
Marcin Mróz

ul. Słoneczna 10, 08-550 Kłoczew

47,40

48,40

53,80

60.036,30


Oferta  nr 1 firmy:  FUH OKSANA–TRANS Oksana Bińczak, Grochocice 11, 27-530 Ożarów za kwotę brutto 54.919,50 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaście zł 50/100), została uznana za najkorzystniejszą.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie kryterium oceny ofert – najniższa cena - ustalono, że złożona oferta nr 1 odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego i została oceniona, jako najkorzystniejsza.

                                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                                          /-/ Marian Janisiewicz

Zawiadomienie o złożeniu oferty po terminie

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:17:51.
Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:17:51
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa