Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew

Zapytanie ofertowe nr 6/2014

Łaskarzew, dnia 25.03.2014 r.

Zapytanie ofertowe nr 6/2014

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Wójt Gminy Łaskarzew zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na niżej określone zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro.

I. Zamawiający:
Gmina Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego 32,                       
08-450 Łaskarzew, woj. mazowieckie, tel. 25/ 6845024, faks 25/ 6845024.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia pn. „Dostawa kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew”  jest dostawa wraz z transportem i rozładunkiem kruszywa drogowego dolomitowego spełniającego normę PN-EN 13242: o frakcji 0 - 31,5 mm - w ilości 400 ton, o frakcji 0 – 63 mm – w ilości 450 ton, o frakcji 4-31,5 mm – w ilości 150 t.
Podana ilość zamówienia kruszywa jest wielkością szacunkową, dlatego też zastrzega się możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości potrzebnego kruszywa w zależności od bieżącego zapotrzebowania.

III.  Istotne warunki umowy:
1/ Przedmiot dostawy należy dostarczać sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
2/ Ilość poszczególnych dostaw oraz termin i miejsce dostawy będą zgłoszone telefonicznie przez przedstawiciela Zamawiającego na 2 dni przed ich realizacją.
3/ Rozliczenie nastąpi fakturami częściowymi wystawianymi za dokonane poszczególne dostawy zgodnie z wskazaniami Zamawiającego.
4/  Należność z tytułu dostaw wypłacana będzie z konta Zamawiającego w formie przelewu w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia faktur częściowych do siedziby Zamawiającego.
5/ Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z treścią oferty.
6/ Wykonawca ponosi wszelkie koszty, w tym m.in. koszty transportu, załadunku, ubezpieczenia dostawy i rozładunku przedmiotu umowy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca dostawy.
7/ Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa zgodnie z przedmiotem zamówienia, które winno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
8/ Oferowane przez Wykonawcę kruszywo ma posiadać atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującą normą PN-EN 13242.
9/ Wykonawca jest zobowiązany dołączać do faktur częściowych potwierdzenia wagowe dostarczonego kruszywa oraz atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności z w/w normą.
10/ Zamawiający wymaga, aby rozładunek kruszywa odbywał się w sposób kontrolowany (zawartość skrzyni ładunkowej powinna być równomiernie rozciągnięta wzdłuż odcinka drogi wskazanego przez Zamawiającego).
11/ Zamawiający ma prawo do zbadania dostarczonego kruszywa pod względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi, żądać usunięcia wad jakościowych i/lub ilościowych (na koszt Wykonawcy) w terminie 3-ech dni od dnia, w którym dana okoliczność zaistniała.
12/ Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówień częściowych uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
13/ Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 14212200-2

IV. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2014 r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
(Załącznik nr 1)
Oferta powinna być:
• opatrzona pieczątką firmową,
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
• podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opisać następująco:
„Oferta na: Dostawę kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew”.
Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
2. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie - Wykaz usług - Załącznik nr 3 - niezbędny do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, poświadczające, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zrealizował co najmniej 4 dostawy kruszywa drogowego o ilości porównywalnej z przedmiotem zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście w terminie do 03.04.2014 r.  do godziny 10.00.  w sekretariacie Urzędu Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Ocena ofert:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena – 100 % .
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą strony www.laskarzew.pl

VIII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Szopa pod numerem telefonu 25/ 68 45 024 w. 24

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                             /-/ Marian Janisiewicz

Formularz ofertowy

Oświadczenia do oferty

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-03-25 12:55:20 | Data modyfikacji: 2014-03-25 12:58:13.
Data wprowadzenia: 2014-03-25 12:55:20
Data modyfikacji: 2014-03-25 12:58:13
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa