Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla OSP Wola Łaskarzewska

Zapytanie ofertowe nr 1/2014

ZF.271.2.1.2014                                                                        

   Łaskarzew, dnia 04.02.2014 r.


                                                                            Zawiadomienie
                                          o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  

    (dotyczy: „Dostawy używanego samochodu pożarniczego dla OSP Wola Łaskarzewska”)

Wykaz ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu:

Lp.

Nazwa firmy

Cena ofertowa (brutto)

1.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe
Wacław Sobczak

34-650 Tymbark 259

92.880,00

2.

Tomasz Cieniuch
ul. Leśna 12, 21-136 Firlej

24.000,00

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Tomasz Cieniuch, ul. Leśna 12, 21-136 Firlej za kwotę  24.000,00 (brutto), słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100.

Uzasadnienie wyboru:

Na podstawie kryterium oceny ofert – najniższa cena - ustalono, że złożona oferta nr 2 odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego i została oceniona, jako najkorzystniejsza.    

Ze względu na prowadzenie postępowania w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych postępowanie nie podlega trybowi odwoławczemu.     

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                              /-/ Marian Janisiewicz                      

 

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-02-05 08:02:59 | Data modyfikacji: 2014-02-05 08:04:03.
Data wprowadzenia: 2014-02-05 08:02:59
Data modyfikacji: 2014-02-05 08:04:03
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa