Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla OSP Wola Łaskarzewska

Zapytanie ofertowe nr 11/2014

 

 ZF.271.2.1.2014

Łaskarzew, dnia 24.01.2014 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2014

( dotyczy:Dostawy używanego samochodu pożarniczego dla OSP Wola Łaskarzewska.)

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Wójt Gminy Łaskarzew zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wyżej określone zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro.

I. Zamawiający:

Gmina Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32,                       
08-450 Łaskarzew, woj. mazowieckie, tel. 25/ 68 45 024, faks 25/ 68 45 024.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego średniego samochodu pożarniczego GBA, który posiada ważne badanie techniczne dla pojazdu uprzywilejowanego wykonane w Polsce, aktualnie jest zarejestrowany w Polsce lub  posiada wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie Polski.
Samochód, musi spełniać wymagania określone w ustawie o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, a także wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.

Parametr/cecha

Dane techniczne

1.

Rok produkcji

1985 i młodszy

2.

Moc silnika

150 KM

3.

Rodzaj paliwa

diesel

4.

Napęd

4x4

5.

Ilość miejsc załogi

6

6.

Zbiornik na wodę

2500 – 3000 l ocieplony i zabezpieczony antykorozyjnie

7.

Nadwozie gaśnicze:

 

- konstrukcja szkieletu: stal nierdzewna lub stal St3
- poszycia: aluminium

8.

Autopompa - wydajność

1600 – 2500 l/min

9.

Ogumienie

opony radialne, pozwalające na eksploatacje bez konieczności wymiany, zużycie nie większe
niż 5 -10%

10.

Karoseria

bez śladów korozji i wgnieceń

Dostarczony samochód nie może być gorszy niż w/w parametry.

Samochód w dniu przekazania musi być sprawny technicznie i gotowy do natychmiastowej eksploatacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oględzin oraz sprawdzenia pojazdu przed wyborem oferty.

Zamawiający odbierze samochód własnym staraniem i na własny koszt.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14 lutego 2014 r. 

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

  • opatrzona pieczątką firmową,

  • posiadać datę sporządzenia,

  • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

  • podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opisać następująco:

„Oferta na: Dostawę używanego samochodu pożarniczego dla OSP Wola Łaskarzewska.”

 Do oferty należy dołączyć:

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  2. kserokopię dokumentu potwierdzającego parametry techniczne pojazdu,

  3. fotografie oferowanego samochodu, przedstawiające następujące elementy:

  • widok z przodu, widok z tyłu, widok z lewej i prawej strony,

  • kabina załogi,

  • autopompa.

IV. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście w terminie do 31.01.2014 r.  do godziny 10.00.  w sekretariacie Urzędu Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Ocena ofert:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena – 100 % .
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą strony www.laskarzew.pl
Zamawiający
zastrzega sobie prawo nie wyłonienia oferty bez podawania przyczyny.

VI. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Szopa pod numerem telefonu 25/ 68 45 024 w.24.

VII. Załączniki:

Formularz ofertowy

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                             /-/ Marian Janisiewicz 

 Formularz ofertowy

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2014-01-24 10:15:48 | Data modyfikacji: 2014-01-24 10:26:41.
Data wprowadzenia: 2014-01-24 10:15:48
Data modyfikacji: 2014-01-24 10:26:41
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa