Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Krępskie – II etap

Zapytanie ofertowe nr 11/2013

Łaskarzew, dnia 16.09.2013 r.

ZF.271.2.11.2013                                                                         


                                                             Zawiadomienie
                          o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym
   
(dotyczy: „Modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Krępskie –  II etap”)

Wykaz ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu:

Lp.

Nazwa firmy

 

Cena ofertowa (brutto)

1.

Euro-Bud Iwona Bohatyrowicz

ul. Sasina 2/3, 05-200 Wołomin

34 621,13

2.

F.H.U. Drzewiarz – Sławomir Cichecki

Ksawerynów 21, 08-450 Łaskarzew

33 967,63

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: F.H.U. Drzewiarz – Sławomir Cichecki, Ksawerynów 21, 08-450 Łaskarzew za cenę za cenę brutto 33 967,63 (słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem zł 63/100).


Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie kryterium oceny ofert – najniższa cena - ustalono, że złożona oferta nr 2 odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego i została oceniona, jako najkorzystniejsza.   

Ze względu na prowadzenie postępowania w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych postępowanie nie podlega trybowi odwoławczemu.    

 

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                              /-/ Marian Janisiewicz                      


 

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2013-09-16 15:33:25 | Data modyfikacji: 2013-09-16 15:35:22.
Data wprowadzenia: 2013-09-16 15:33:25
Data modyfikacji: 2013-09-16 15:35:22
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa