Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Krępskie – II etap

Zapytanie ofertowe nr 11/2013

ZF.271.2.11.2013                                                                                     Łaskarzew, dnia 04.09.2013 r.
                

Zapytanie ofertowe nr 11/2013
( dotyczy: Modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Krępskie –
 II etap)

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).
Wójt Gminy Łaskarzew zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wyżej określone zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro.

I. Zamawiający:
Gmina Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego 32,                       
08-450 Łaskarzew, woj. mazowieckie, tel. 25/ 6845024, faks 25/ 6845024.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Krępskie – II etap.
Zakres robót przewidzianych do wykonania:
1. Remont dachu                              - CPV 45261221-9 45261320-3
2. Docieplenie stropu                       - CPV 45261410-1
3. Roboty remontowe wewnętrzne  - CPV 45432210-9
4. Elewacja budynku                        - CPV 45432210-9
Technologia oraz warunki realizacji określone w przedmiarze robót – przedmiar robót w załączeniu.

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 8 listopada 2013 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na Formularzu nr 1 załączonym do niniejszego zapytania.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opisać następująco:
„Oferta na: Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Krępskie –
 II etap”.
Do oferty należy dołączyć
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (obowiązkowe wskazanie osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z zaświadczeniem, że osoba ta posiada wymagane uprawnienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem oraz należy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -  Formularz nr 2
4. kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót.
V. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście w terminie do 13.09.2013 r.  do godziny 10.00.  w sekretariacie Urzędu Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VI. Ocena ofert
Otwarcie ofert – 13.09.2013 r. godz. 10.30.
Oceny ofert Zamawiający dokona do dnia 17.09.2013 r. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena-100%
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą strony www.laskarzew.pl
VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Szopa pod numerem telefonu 25/ 6845024 w.17
IX. Załączniki
Przedmiar robót
Formularze do oferty

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy), w związku z czym otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
         
                                                                                                              Z up Wójta Gminy

                                                                                                             /-/ Hanna Cichecka
                                                                                                                  Zastępca Wójta

Załączniki:

Formularze do oferty

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2013-09-04 14:10:10 | Data modyfikacji: 2013-09-04 14:12:45.
Data wprowadzenia: 2013-09-04 14:10:10
Data modyfikacji: 2013-09-04 14:12:45
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa