Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Usługa edukacyjna w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”

Zapytanie ofertowe nr 8/2013

ZF.271.2.8.2013 

                                                                        
   Łaskarzew, dnia 26.08.2013 r.


                                                             Zawiadomienie
                          o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym
 
(dotyczy: „Usługi edukacyjnej w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”)

Wykaz ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu:
Oferta Nr 1 - złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego, ul. Sikorskiego 39,         08-400 Garwolin – oferująca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wymogami Zamawiającego:
Część zamówienia nr 1 - cena brutto za 1 h zajęć – 60 zł
Część zamówienia nr 2 - cena brutto za 1 h zajęć – 60 zł
Część zamówienia nr 3 - cena brutto za 1 h zajęć – 60 zł
Część zamówienia nr 4 - cena brutto za 1 h zajęć – 60 zł
Część zamówienia nr 5 - cena brutto za 1 h zajęć – 60 zł
Część zamówienia nr 6 - cena brutto za 1 h zajęć – 60 zł
Część zamówienia nr 7 - cena brutto za 1 h zajęć – 60 zł
Część zamówienia nr 8 - cena brutto za 1 h zajęć – 60 zł
Część zamówienia nr 9 - cena brutto za 1 h zajęć – 60 zł
Część zamówienia nr 10 - cena brutto za 1 h zajęć – 60 zł
Część zamówienia nr 11 - cena brutto za 1 h zajęć – 60 zł
Część zamówienia nr 12 - cena brutto za 1 h zajęć – 60 zł
Część zamówienia nr 13 - cena brutto za 1 h zajęć – 60 zł
Część zamówienia nr 14 - cena brutto za 1 h zajęć – 60 zł
Część zamówienia nr 15 - cena brutto za 1 h zajęć – 60 zł
Część zamówienia nr 16 - cena brutto za 1 h zajęć – 60 zł

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego, ul. Sikorskiego 39, 08-400 Garwolin.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie kryterium oceny ofert – najniższa cena - ustalono, że złożona oferta nr 1 odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego i została oceniona, jako najkorzystniejsza.   
Ze względu na prowadzenie postępowania w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych postępowanie nie podlega trybowi odwoławczemu.    
                                                                                                   

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                             /-/ Marian Janisiewicz                      

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2013-08-26 14:13:51 | Data modyfikacji: 2013-08-26 14:15:49.
Data wprowadzenia: 2013-08-26 14:13:51
Data modyfikacji: 2013-08-26 14:15:49
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa