Usługa edukacyjna w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi”

Zapytanie ofertowe nr 8/2013

ZF.271.2.8.2013                                                 

                                             Łaskarzew, dnia 14.08.2013
                
Zapytanie ofertowe nr 8/2013


( dotyczy: Usługi edukacyjnej w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”)

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).
Wójt Gminy Łaskarzew zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wyżej określone zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro.
I. Zamawiający:
Gmina Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach projektu nr POKL.09.01.02–14-264/13 pn. „Indywidualizacja to krok ku rozwojowi” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 września 2013 r.
IV. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście w terminie do 23.08.2013 r.  do godziny 10.00.  w sekretariacie Urzędu Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
V. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Łaskarzew (Sala Konferencyjna), ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32,
08-450 Łaskarzew. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2013 r. o godz. 10.40
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
cena - 100 %
O wyborze oferty najkorzystniejszej, z podaniem nazwy i adresu wybranego Wykonawcy, uzasadnieniem wyboru, Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej www.laskarzew.pl  i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
VII. Dodatkowe informacje
Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami,  jest:
• w sprawach proceduralnych: Sylwia Szopa tel. 25/6845024 w.17,  fax. 25/6845024,
• w sprawach merytorycznych: Krystyna Krzemińska tel.25/6845024 w.25.
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy), w związku z czym otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                              /-/ Marian Janisiewicz                      

Załączniki:
 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2013-08-14 10:49:02 | Data modyfikacji: 2013-08-14 10:50:39.
Data wprowadzenia: 2013-08-14 10:49:02
Data modyfikacji: 2013-08-14 10:50:39
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa