Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Celinów

Zapytanie ofertowe nr 7/2013

 

Łaskarzew, dnia 22.07.2013

ZF.271.2.7.2013

Zapytanie ofertowe nr 7/2013
( dotyczy: Budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Celinów)

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).
Wójt Gminy Łaskarzew zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wyżej określone zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro.
I. Zamawiający:
Gmina Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego 32,                       
08-450 Łaskarzew, woj. mazowieckie, tel. 25/ 6845024, faks 25/ 6845024.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Celinów.

Zakres robót obejmuje:
• prace przygotowawcze – uprzątniecie i wyrównanie terenu, wytyczenie planowanego chodnika,
• zagospodarowanie ziemi z wykopów,
• wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm,
• wykonanie podbudowy z betonu B-10 półsuchego o gr. 10 cm,
• ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm na betonie B-10 z oporem betonowym,
• ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8x100 cm na betonie B-10 z oporem betonowym, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem.

Wymiary budowanego chodnika:
• szerokość – 1,10 m (łącznie z obrzeżem i krawężnikiem),
• długość – 100 m.

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 września 2013 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opisać następująco:
Oferta na: Budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Celinów”.
Do oferty należy dołączyć  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście w terminie do 31.07.2013 r.  do godziny 10.00.  w sekretariacie Urzędu Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:  cena - 100 %

V. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Szopa pod numerem telefonu 25/ 6845024 w.17
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.


                                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                                         / - / Marian Janisiewicz

 

 Załącznik:

 

 

 Formularz ofertowy

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2013-07-22 13:24:36 | Data modyfikacji: 2013-07-22 13:39:45.
Data wprowadzenia: 2013-07-22 13:24:36
Data modyfikacji: 2013-07-22 13:39:45
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa