Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2013 r.

Zapytanie ofertowe nr 5/2013

ZF.271.2.5.2013                                                                        

   Łaskarzew, dnia 20.05.2013 r.

 


                                                             Zawiadomienie
                          o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  

(dotyczy: „Bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2013 r.”)

 

Wykaz ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu:

Lp.

Nazwa firmy

 

Cena ofertowa (brutto)

1.

Firma Handlowo-Usługowa ALDIAN Wioletta Wysocka

Uścieniec 20, 08-450 Łaskarzew

10 762,50

 

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  Firma Handlowo-Usługowa ALDIAN Wioletta Wysocka Uścieniec 20,  08-450 Łaskarzew za kwotę 10 762,50 zł (brutto), /słownie: dziesięć tys. siedemset sześćdziesiąt dwa złote 50/100/

Uzasadnienie wyboru:

Na podstawie kryterium oceny ofert – najniższa cena - ustalono, że złożona oferta nr 1 odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego i została oceniona, jako najkorzystniejsza.    

 

Ze względu na prowadzenie postępowania w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych postępowanie nie podlega trybowi odwoławczemu.                                                                                                                   Z up Wójta Gminy

 

                                                                                                             /-/ Hanna Cichecka

                                                                                                                  Zastępca Wójta

 

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2013-05-22 09:33:39 | Data modyfikacji: 2013-05-22 11:53:45.
Data wprowadzenia: 2013-05-22 09:33:39
Data modyfikacji: 2013-05-22 11:53:45
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa