Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2013 r.

Zapytanie ofertowe nr 5/2013

 

ZF.271.2.5.2013
                                                                                                      Łaskarzew, dnia 09.05.2013 r.
                

                                                      Zapytanie ofertowe nr 5/2013
       ( dotyczy: Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2013 r.)

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).
Wójt Gminy Łaskarzew zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wyżej określone zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro.
I. Zamawiający:
Gmina Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego 32,                       
08-450 Łaskarzew, woj. mazowieckie, tel. 25/ 68 45 024, faks 25/ 68 45 024.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie n/w sprzętu wraz z operatorem posiadającym odpowiednie kwalifikacje i umiejętności:
1. równiarka samobieżna,
2. koparko - ładowarka,
3. samochód ciężarowy – wywrotka pow. 10 t ładowności
do prac podczas  bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2013 r. W zakres prac wchodzi m.in.: mechaniczne równanie dróg, rozścielenie kruszywa – ok.    1500 t, transport materiałów do budowy dróg (piasek, żwir).
Oferowany sprzęt powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym i jakościowym i posiadać niezbędne homologacje i być sprawny technicznie.
Wymienione w formularzu ofertowym ilości roboczogodzin pracy poszczególnych sprzętów przewidywane do wykonania mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania w zakresie bieżącego wykonywania prac.
Do rozliczenia czasu pracy, liczona będzie rzeczywista ilość godzin pracy sprzętu na drodze (bez dojazdu do miejsca pracy i powrotu).
Wykonawca wykonywał będzie usługę na zlecenie telefoniczne z wcześniejszym jednodniowym powiadomieniem przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Łaskarzew.
Jeżeli w trakcie wykonywanych prac, pracownik Urzędu Gminy stwierdzi niedostateczną jakość prowadzonych robót, to zlecone roboty mogą być przerwane, a ilość godzin przeprowadzonych na zakwestionowanym odcinku drogi nie będzie ujęta do zapłaty.
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać w czasie wykonywania prac obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu i bhp.
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 grudnia 2013 r.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opisać następująco:
„Oferta na: Bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2013 r.”
Do oferty należy dołączyć
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. oświadczenie o dysponowaniu sprzętem do wykonania przedmiotu zamówienia. (wykaz sprzętu, którym dysponuje Wykonawca, wraz z ewentualnym pisemnym zobowiązaniem innego podmiotu do udostępnienia sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia).
V. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście w terminie do 20.05.2013 r.  do godziny 10.00.  w sekretariacie Urzędu Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Ocena ofert
Oceny ofert Zamawiający dokona do dnia 22.05.2013 r. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena - 100 % .
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą strony www.laskarzew.pl
VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Szopa pod numerem telefonu 25/ 6845024 w.17
IX. Załączniki
Formularz ofertowy
Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem do wykonania przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 
                                                                                                                Z up Wójta Gminy

                                                                                                               /-/ Hanna Cichecka
                                                                                                                  Zastępca Wójta

 

 

 

 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2013-05-09 13:19:54 | Data modyfikacji: 2013-05-10 07:58:18.
Data wprowadzenia: 2013-05-09 13:19:54
Data modyfikacji: 2013-05-10 07:58:18
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa