Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Izdebnie

Zapytanie ofertowe nr 4/2013 - Budowa ogrodzenia
Zespołu Szkół w Izdebnie

Łaskarzew, dnia 29.04.2013

Zapytanie ofertowe nr 4/2013
( dotyczy: Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Izdebnie)

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).
Wójt Gminy Łaskarzew zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wyżej określone zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro.
I. Zamawiający:
Gmina Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego 32,
08-450 Łaskarzew, woj. mazowieckie, tel. 25/ 6845024, faks 25/ 6845024.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Izdebnie – przedmiar robót w załączeniu.
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 lipca 2013 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opisać następująco:
„Oferta na: Budowę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Izdebnie”
Do oferty należy dołączyć
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3. kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót.


V. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście w terminie do 14.05.2013 r. do godziny 10.00. w sekretariacie Urzędu Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Ocena ofert
Oceny ofert Zamawiający dokona do dnia 17.05.2013 r.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
cena - 100 %
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą strony www.laskarzew.pl
VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Szopa
pod numerem telefonu 25/ 6845024 w.17
IX. Załączniki
Formularz ofertowy
Przedmiar robót
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.Wójt Gminy

/-/ Marian Janisiewicz
Formularz ofertowy

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2013-04-30 11:49:42 | Data modyfikacji: 2013-04-30 11:59:33.
Data wprowadzenia: 2013-04-30 11:49:42
Data modyfikacji: 2013-04-30 11:59:33
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa