Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów

Zapytanie ofertowe Nr 3/2013

 Łaskarzew, dnia 18.03.2013

                

Zapytanie ofertowe nr 3/2013

( dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów)

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Wójt Gminy Łaskarzew zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wyżej określone zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro.

I.                   Zamawiający:

Gmina Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego 32,                       

08-450 Łaskarzew, woj. mazowieckie, tel. 25/ 6845024, faks 25/ 6845024.

II.                Opis przedmiotu zamówienia:

1.       Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów.

2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres prac modernizacyjnych niezbędnych do wykonania :

a.       II-stopniowe pompowanie z doborem zestawu pompowego wraz z armaturą i orurowaniem ze stali kwasoodpornej oraz zbiorników wyrównawczych,

b.      dobór i wymiana zbiorników filtrujących i ciśnieniowych,

c.       zmiana sterowania – szafa,

d.      monitoring,

e.       termomodernizacja budynku SUW obejmująca:

·         zmianę konstrukcji dachu na dwuspadowy wraz z wymianą rur i rynien,

·         wykonanie nowej elewacji budynku,

·         wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

f.       odnowienie pomieszczeń hydroforni : montaż glazury na ścianach, posadzka z terakoty, malowanie ścian i sufitów,

g.      wymiana armatury w sanitariacie wraz z białym montażem i zamontowaniem podgrzewacza wody,

h.      odnowienie pozostałej armatury wodociągowej,

i.        zmiana systemu ogrzewania,

j.        renowacja szachtów studziennych wraz z instalacją wodną,

k.      wykonanie nowych schodów i opaski wokół budynku SUW,

l.        wykonanie dróg dojazdowych z kostki,

m.    wymiana ogrodzenia SUW.

III.             Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do projektowania w zakresie przedmiotu zamówienia.

IV.             Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.09.2013 r.

V.                Istotne postanowienia umowy:

  1. Zakres prac wyszczególniony w pkt. II ust. 2 należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
  2. Wykonawca ma obowiązek uzgadniania doboru materiałów budowlanych i standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych.

VI.             Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opisać następująco:

Oferta na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów.

Do oferty należy dołączyć:

·         aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

·         wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (załącznik nr 1),

·         zaświadczenie o posiadaniu obowiązujących uprawnień zawodowych.

VII.          Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście w terminie do 28.03.2013 r.  do godziny 10.00.  w sekretariacie Urzędu Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII.       Ocena ofert

Oceny ofert Zamawiający dokona do dnia  05.04.2013 r.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena - 100 %

IX.             Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą strony www.laskarzew.pl

X.                Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Szopa

pod numerem telefonu 25/ 6845024 w.17

XI.             Załączniki

Formularz ofertowy (wraz z Załącznikiem nr 1)

Wzór umowy

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.


Wójt Gminy
/ - / Marian Janisiewicz


Załączniki:

Formularz ofertowy (wraz z Załącznikiem Nr 1)

Wzór umowy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2013-03-19 10:35:27 | Data modyfikacji: 2013-03-19 10:42:46.
Data wprowadzenia: 2013-03-19 10:35:27
Data modyfikacji: 2013-03-19 10:42:46
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski