Ogłoszenia Przetargowe

RI.271.64.2018

Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.264.760 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew w kwocie 824.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 440.760 zł

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Uchwała Rady Gminy Łaskarzew - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała RIO - opinia o projekcie budżetu na 2018 rok

Uchwała RIO - opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała RIO - opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Uchwała RIO - opinia o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Uchwała Rady Gminy Łaskarzew - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok

Uchwała Rady Gminy Łaskarzew - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 rok

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2017 rok

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Wyjaśnienia treści SIWZ - 12.10.2018

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2018-10-08 14:14:47 | Data modyfikacji: 2018-10-26 09:28:11.

Zobacz:
 Ogłoszenia archiwalne . 
Data wprowadzenia: 2018-10-08 14:14:47
Data modyfikacji: 2018-10-26 09:28:11
Autor: Marian Janisiewicz
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski
« powrót