Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.:

1) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu;

2) współorganizowanie i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tj.:

1) zachowanie lokalnego dziedzictw kulturowego poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze gminnym, kultywujących tradycje regionalne,

2) promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i dokonań mieszkańców, którzy   przyczyniają się do rozwoju społeczno-kulturalnego gminy.


Załączniki:

ZARZĄDZENIE Nr 69 z dnia 21 stycznia 2020 roku - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert

OFERTA realizacji zadania publicznego

OŚWIADCZENIE o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

UMOWA o realizację zadania publicznego

SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2020-01-21 15:57:19 | Data modyfikacji: 2020-03-02 10:35:22.
Data wprowadzenia: 2020-01-21 15:57:19
Data modyfikacji: 2020-03-02 10:35:22
Autor: Marian Janisiewicz
Opublikowane przez: Sylwia Szopa
« powrót