bip.laskarzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.laskarzew.pl
Ogłoszenia Przetargowe strona główna 

Ogłoszenia Przetargowe
RI.271.79.2018

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2019 i 2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo

Załącznik nr 5 - Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Wykaz usług wykonanych przez wykonawcę

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o posiadanych środkach technicznych przewidzianych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 10 - Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania

Wyjaśnienia treści SIWZ - 27.11.2018

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2018-11-22 15:52:43 | Data modyfikacji: 2018-12-31 13:23:27.

Zobacz:
 Ogłoszenia archiwalne . 
Data wprowadzenia: 2018-11-22 15:52:43
Data modyfikacji: 2018-12-31 13:23:27
Autor: Marian Janisiewicz
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.laskarzew.pl