bip.laskarzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.laskarzew.pl
Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe strona główna 

Konkursy na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.:

1) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu;

2) współorganizowanie i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tj.:

1) zachowanie lokalnego dziedzictw kulturowego poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze gminnym, kultywujących tradycje regionalne,

2) promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i dokonań mieszkańców, którzy   przyczyniają się do rozwoju społeczno-kulturalnego gminy.


Załączniki:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

OFERTA realizacji zadania publicznego

Wzór UMOWY o realizację zadania publicznego

SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego

OŚWIADCZENIE o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Zarządzenie Nr 180 z dnia 16 stycznia 2018 roku - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzenie Nr 180 z dnia 16 stycznia 2018 roku - (wersja do edycji)

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2018-01-16 10:34:21 | Data modyfikacji: 2018-02-23 09:43:18.
Data wprowadzenia: 2018-01-16 10:34:21
Data modyfikacji: 2018-02-23 09:43:18
Autor: Marian Janisiewicz
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.laskarzew.pl